منابع توسعه دهندگان

خوش آمدید

در این صفحه شما میتوانید مثال ها و کتاب خانه های زبانهای مختلف برنامه نویسی را دریافت کنید. برای حرکت بین هر عنوان از کلید “H” استفاده کنید. توضیح هر عنوان زیر heading مربوطه نوشته شده و در آخر هر مطلب لینک دانلود را قرار دادیم.

include ها و مثالهای BGT(Blastbay Game Toolkit)

مثالها و توابع یا کلاسهای زبان scripting bgt(Blastbay Game Toolkit)

ultracrypt

شما با این include قادر خواهید بود که هر string را به صورت کاملا قوی encrypt کنید. همین طور میتوانید string encrypt شده را decrypt کنید(string encrypt شده باید حتما با تابع همین include encrypt شده باشد)
توابع:
string encrypt(string data, string enc)
این تابع string معمولی را رمز گزاری میکند.
data: string که قرار است رمز گزاری شود
enc: رمزی که قرار است string با آن رمز گزاری شود.
مثال:
#include”ultracrypt.bgt”
void main()
{
string s=”hello”;
string s_encrypted=encrypt(s, “thisisanexample”);
alert(“Previously s was “+s+” And now it is “, s_encrypted);
}
string decrypt(string data, string enc)
این تابع string رمز گزاری شده را به حالت اول برمیگرداند.
data: string رمز گزاری شده
enc: رمزی که string رمز گزاری شده با آن رمز گزاری شده است.
مثال:
#include”ultracrypt.bgt”
void main()
{
string s=”hello”;
string s_encrypted=encrypt(s, “thisisanexample”);
alert(“Previously s was “+s+” And now it is “, s_encrypted);
//decrypt
string s_decrypted=string_decrypt(s_encrypted, “thisisanexample”);
alert(“Our encrypted string is “+s_encrypted+” and after decrypting, It is “, s_decrypted);
}
دانلود:
دانلود