دوره مقدماتی کار با نرم افزار Reaper

جهت نام نویسی برای دوره مقدماتی کار با نرم افزار Reaper, لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید.
نحوه تشکیل دوره و پرداخت هزینه متعاقبا از طریق وبگاه گروه و پست الکترونیکی که در این فرم به ثبت خواهید رساند به اطلاع شما خواهد رسید.

قوانین و مقررات را خوانده، و با آن ها موافقت میکنم