دوره های آموزشی

با استفاده از این صفحه، میتوانید دوره های آموزشی فعال توسط گروه توسعه دهندگان ایران (IDT) را مشاهده نموده، و نسبت به شرکت در آن ها کسب اطلاع نمایید.

دورهزمان شروعاطلاعات بیشترنام نویسی
دوره مقدماتی کار با نرم افزار Reaperپنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهرانتوضیحاتی پیرامون برگزاری دوره مقدماتی کار با نرم افزار Reaperنام نویسی